Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen teamleden en ouders meedenken over het beleid van de school. In de Wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd waarover de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Een afvaardiging van onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. Deze behartigt de belangen van alle scholen die tot onze vereniging behoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of een kijkje nemen op de website infowms.nl.

De leden hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging. De medezeggenschapsraad komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar.

De samenstelling van de MR is als volgt:

  • Sjoukje Dijkstra (personeel)
  • Ytske Hellinga (personeel)
  • Mariët Lap (personeel)
  • Anja van der Bij (ouder)
  • José van der Bij (ouder)
  • Eelke Jan de Graaf (ouder)