Medezeggenschapsraad

WAT IS EN WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?

De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert. De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. 

 

In de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' is vastgelegd welke rechten en plichten een MR heeft. Dit is vastgelegd in het MR-reglement. Hierin staat ook de verkiezingsprocedure beschreven. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR. Alle ouders (voogden en verzorgers) van ingeschreven leerlingen mogen kiezen welke van deze ouders plaatsnemen in de MR. Een lid van de MR heeft wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. Elk lid kan na deze periode weer opnieuw meedoen aan de verkiezingen.

De MR vergadert een aantal keer per jaar. U kunt daar zelf bij zijn, want deze vergaderingen zijn openbaar. In de nieuwsbrief zal de vergadering worden aangekondigd. Het jaarverslag ligt op school ter inzage.

De MR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt met MR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt. De MR kan aangekaarte zaken zelf ter hand nemen of doorverwijzen naar anderen, als dat nodig is.
Zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn, o.a.:

 • Financiën
 • Personeelsbeleid
 • Onderwijsinhoudelijke thema's, nieuwe lesmethodes, CITO
 • Pedagogische thema's, pesten, overblijven
 • Veiligheid op en rond school
 • Schoolspecifieke zaken en organisatie
 • PR en informatie naar ouders
 • Beleidstukken op schoolniveau, bijv. formatieplan
 • Beleidstukken op bestuursniveau, bijv. vakantierooster

 

Wat is en doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Onze school valt samen met 5 andere basisscholen onder één bestuur, namelijk dat van de vereniging PCBO Dantumadiel. Elke school heeft een eigen MR. Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (= GMR) van de vereniging PCBO Dantumadiel. Per school worden 2 personen afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het personeel. Vaak zijn dit leden van de MR, maar dat hoeft niet. Zo zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschoolse beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie.


De volgende scholen vallen onder het bestuur van de vereniging PCBO Dantumadiel:
CBS De Sprankeling uit Damwâld, CBS De Boustien uit De Westereen, CBS De Frissel uit Feanwâlden, CBS De Tarissing uit Rinsumageast, CBS De Wel uit Broeksterwâld en CBS De Wynroas uit Wâlterswâld.

Het jaarverslag van de GMR is te vinden op de website van PCBO Dantumadiel.

Het gezicht van de medezeggenschapsraad van De Sprankeling
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen: 2 leerkrachten en 2 ouders.

 • Voorzitter en GMR-lid: Sjoukje Dijkstra, leerkracht
 • Secretaris en GMR-lid: Sandra van Dijk, ouder
 • Tineke Sijens, leerkracht
 • GMR-lid: Esther Rozema-Hoekstra, ouder

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.